Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden van Schoot Kracht! Autismecoaching.com

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1.          Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:
 • Schoot Kracht! Autismecoaching.com
 • de eenmanszaak Schoot Kracht! Autismecoaching.com, gevestigd en kantoorhoudende te (8912 AS) Leeuwarden aan James Wattstraat 22a;
 • Algemene Voorwaarden
 • deze algemene voorwaarden van Schoot Kracht! Autismecoaching.com;
 • Dienst
 • de dienst die door Schoot Kracht! Autismecoaching.com wordt verricht;
 • Intellectuele Eigendomsrechten
 • alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;
 • Opdrachtgever
 • jij, de opdrachtgever en wederpartij van Schoot Kracht! Autismecoaching.com bij de Overeenkomst;
 • Overeenkomst
 • de overeenkomst van opdracht tussen Schoot Kracht! Autismecoaching.com en Opdrachtgever waarin de specificaties van de Diensten zijn opgenomen;
 • Partij(en)
 • Schoot Kracht! Autismecoaching.com en/of Opdrachtgever.

Artikel 2.          Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Schoot Kracht! Autismecoaching.com en Opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
 3. Wanneer Opdrachtnemer andere partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door deze andere partij.
 4. Schoot Kracht! Autismecoaching.com is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst.

Artikel 3.          Totstandkoming overeenkomst

 1. Offertes en aanbiedingen van Schoot Kracht! Autismecoaching.com zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van een maand.
 2. Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan Schoot Kracht! Autismecoaching.com een opdracht verstrekt, is Schoot Kracht! Autismecoaching.com pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
 3. Een offerte voor de levering van meerdere Diensten verplicht Schoot Kracht! Autismecoaching.com niet tot levering van een deel van de Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.

Artikel 4.          De Dienst

 1. Schoot Kracht! Autismecoaching.com verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Schoot Kracht! Autismecoaching.com zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Schoot Kracht! Autismecoaching.com het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van Schoot Kracht! Autismecoaching.com. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten.
 3. Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.
 4. Schoot Kracht! Autismecoaching.com is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij ieder gedeelte of elke fase afzonderlijk kan worden gefactureerd.

Artikel 5.          Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever verplicht zich om aan Schoot Kracht! Autismecoaching.com alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die Schoot Kracht! Autismecoaching.com nodig heeft om de Diensten te verrichten. Schoot Kracht! Autismecoaching.com mag de werkzaamheden opschorten zo lang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. Schoot Kracht! Autismecoaching.com is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

Artikel 6.          Beëindiging van de Overeenkomst

 1. De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald.
 2. Het is Schoot Kracht! Autismecoaching.com toegestaan een Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Schoot Kracht! Autismecoaching.com is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en/of financiële compensatie als gevolg van een (tussentijdse) opzegging.
 3. De Opdrachtgever mag de Overeenkomst tussentijds beëindigen, waarbij een opzegtermijn van ten minste 1 maand geldt.
 4. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.
 5. Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat Schoot Kracht! Autismecoaching.com in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door Schoot Kracht! Autismecoaching.com zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.
 6. De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Schoot Kracht! Autismecoaching.com vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 7.          Vergoeding en Betaling

 1. Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in Euro’s en worden vermeld inclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
 2. Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.
 3. Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij Schoot Kracht! Autismecoaching.com hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.
 4. Schoot Kracht! Autismecoaching.com is gerechtigd om haar tarieven op ieder gewenst moment aan te passen. Schoot Kracht! Autismecoaching.com zal de Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden voorafgaand aan een tariefswijziging daarvan op de hoogte stellen. Indien Schoot Kracht! Autismecoaching.com een tariefswijziging heeft aangekondigd, mag de Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen tot het moment dat de tariefswijziging van kracht wordt. De Opdrachtgever moet daarbij een opzegtermijn van een maand in acht nemen.
 5. Schoot Kracht! Autismecoaching.com is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.

Artikel 8.          Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Opdrachtgever aan Schoot Kracht! Autismecoaching.com in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan Schoot Kracht! Autismecoaching.com een wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Schoot Kracht! Autismecoaching.com berusten, blijven bij Schoot Kracht! Autismecoaching.com.

Artikel 9.          Aansprakelijkheid

 1. Schoot Kracht! Autismecoaching.com is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.
 2. Voor zover Schoot Kracht! Autismecoaching.com aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding die Opdrachtgever heeft betaald onder de Overeenkomst.

Artikel 10.          Varia

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van Schoot Kracht! Autismecoaching.com aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.
 3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Schoot Kracht! Autismecoaching.com gevestigd is.